ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายศรีศักร ศรีสุมาตย์เกษียณอายุราชการ2565 
2นายวรวุฒิ รักษากุลฆ้องชัยวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2565 
3นายปิยะพงษ์ ศรีสุพรรณผาเสวยรังสรรค์เกษียณอายุราชการ2565 
4นางสาวธิษณามดี สุวรรณจักรหัวหินวัฒนาลัยเกษียณอายุราชการ2565 
5นางสาวเบญจลักษณ์ รายะนาครมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์เกษียณอายุราชการ2565 
6นางหนึ่งนุช พรินซ์สามชัยเกษียณอายุราชการ2565 
7นายเดชฤทธิ์ หลักคำเมืองกาฬสินธุ์เกษียณอายุราชการ2565 
8นางสาวณัฏฐ์สุดาธร กินะรีหนองกุงศรีวิทยาคารเกษียณอายุราชการ2565 
9นายวัฒนา มาตราหนองกุงศรีวิทยาคารเกษียณอายุราชการ2565