ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางจิตติมา เจริญศักดิ์ขจรกมลาไสยเกษียณอายุราชการ2565 
2นายทินกร แก้วกัลยาห้วยเม็กวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2565 
3นางเพียงเพ็ญ ภูเงินห้วยเม็กวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2565 
4นายอภิชาติ พิลายนต์เขาวงพิทยาคารเกษียณอายุราชการ2565 
5นายสันติ บัวบานกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์เกษียณอายุราชการ2565 
6นายวันปิยะ เขียวขว้าฆ้องชัยวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2565 
7นางสาวอภิญญา เทียบปัดโนนสูงพิทยาคมเกษียณอายุราชการ2565 
8นายศรีศักร ศรีสุมาตย์พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ลาออกจากราชการ