ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายปริญญา จุฑาสงฆ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 24เกษียณอายุราชการ2564 
2นางยุวดี นันบุรมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 24เกษียณอายุราชการ2564 
3นางกุสุมาวดี พลเรืองทองแก้วเสด็จพิทยาคมเกษียณอายุราชการ2564 
4นางนันท์ปพร เจนนามแก้วคำม่วงเกษียณอายุราชการ2564