ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวฤณชา ศิลาจันทร์อนุกูลนารีโรงเรียนด่านแต้ สพปกาฬสินธุ์ เขต 1
2นายสมพงษ์ ศรีสมพรอนุกูลนารีโรงเรียนบ้านจอมศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
3นายเธียรชัย ประกอบเลิศดอนไทรงามพิทยาคมโกคล่ามผดุงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
4นายสุดใจ คำลัยวงศ์ร่องคำลาออกจากราชการ 
5นายกนก ยนต์ชัยสหัสขันธ์ศึกษาสพม.22 สพม.22
6นายธีรภัทร วงษ์สว่างเขาวงพิทยาคารสพม.22 สพม.22
7นายภาณุวัชร อัศวภูมิสหัสขันธ์ศึกษาชุมชนนามะเขือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1
8นายชำนาญ โพนนาคท่าคันโทวิทยาคารถึงแก่กรรม 
9นายพิชัย นิราราชท่าคันโทวิทยาคารโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม.35
10นายนัทพงษ์ ตระการท่าคันโทวิทยาคารบ้าน สพม25
11ว่าที่ร้อยตรีจักรี อารมณ์สวะมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์สพ สพปกส1
12นางธนภร พยัคฆ์ทองฆ้องชัยวิทยาคมให้ออกจากราชการ 
13นางธมลพรรณ นนธชวกรฆ้องชัยวิทยาคมให้ออกจากราชการ 
14นางสุธาทิพย์ พุ่มกาหลงโนนคำวิทยาสา สพม25
15นายณัฏฐพร งามโคกกลางนาไคร้พิทยาสรรพ์บสส สพป1
16นางสุกัญญา ศรีมงคลคำม่วงโรงเรียนโคกก่อง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1