รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 24นายปริญญา จุฑาสงฆ์   
101แก่งนาจารย์วิทยาคม    
102เมืองกาฬสินธุ์นายชูชัย ประทุมขันธ์ 043811678 
103เมืองเหนือวิทยาคมว่าที่ร้อยตรีพัฒนา อนนทสีหา 043815802 
104หนองสอวิทยาคมนายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ 0438601413 
105เหล่านาแกวิทยานุสรณ์นายถาวร แสนพันดร 043813700 
106อนุกูลนารีนายเอกรักษ์ สารปรัง 043811271 
107กมลาไสยนายวรุตม์ เขจรสัตย์ 043899037 
108โคกศรีเมือง  043831055 
109ดอนไทรงามพิทยาคม  043848989 
110ธัญญาพัฒนวิทย์นายอดิศักดิ์ ภูสนิท 043830296 
111ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารนายดุสิต มั่นคง 043854156 
112ร่องคำนายอัคเรศ ป้องกัน 043897030 
113สามชัยนายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์ 043818138 
114จำปาหลวงวิทยาคมนายเมืองมนต์ โสภารีย์ 057468743 
115ดอนจานวิทยาคมนายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล 043814209 
116นามะเขือพัฒนาศึกษานายเกรียงศักดิ์ ดอนไพร 043814019 
117โนนศิลาพิทยาคม  043890313 
118สหัสขันธ์ศึกษานายนิคม วิชัยโย 043871100 
201โนนสูงพิทยาคมนายรณกฤต กุมสิน 043840089 
202เขาพระนอนวิทยาคมนางสาวกนกพร คำโสภา 043813895 
203วังมนวิทยาคมนายเด่นกวี ศรีอ่อนจันทร์   
204ท่าคันโทวิทยาคารนายอานนท์ นนทวัน 043877036 
205ดงกลางพัฒนศึกษานายประกาย ภูขมัง 043813923 
206ห้วยเม็กวิทยาคมนายชินกรณ์ แก้วรักษา 043889016 
207หัวหินวัฒนาลัยนายตรี ภูวิโคตรธนกุล 043813550 
208วังลิ้นฟ้าวิทยาคม  043813551 
209คำเจริญวิทยาคมนางสาวนิตยา นากองศรี 043889010 
210หนองกุงศรีวิทยาคารนายธวัช เพ็งสลุง 043881026 
211หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์นายกมลศักดิ์ ภูชมศรี 043894220 
212มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์นายธนัฐ มาตชรา 043840238 
213เหล่ากลางวิทยาคมนายสาโรช จันทรบุตร 043840114 
214ไตรรัตน์วิทยาคมนายบรรจง วันทา 043815002 
215ฆ้องชัยวิทยาคมนางรติกรณ์ แสบงบาล 043854202 
301กุฉินารายณ์นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน 043851366 
302สามขาสว่างวิทย์นายเธียรชัย ประกอบเลิศ 043814049 
303โนนคำวิทยานายพิสิทธิ์ศักดิ์ สุขชารี 043890051 
304นาไคร้พิทยาสรรพ์นางรดา ฉายผาด 043852002 
305เขาวงพิทยาคารนายวิเชียร ด่านขุนทด 043859085 
306พุทโธภาวนาประชาสรรค์  043852385 
307กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์นางทวีภรณ์ วรชิน 043859127 
308บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฎ์พัฒนานายไพฑูรย์ คำสะอาด 043840237 
309บ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมป์)นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร 043817248 
310พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์นายสมเกียรติ คุ้มนายอ 043834277 
311ห้วยผึ้งพิทยานายสุพัฒน์ บุตรดีภักดิ์ 043869036 
312บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์นายไพโรจน์ เกื้อสุวรรณ 043814034 
313ประชารัฐพัฒนาศึกษานายณัฐวัฒน์ บัวคำภู 043861509 
314ผาเสวยรังสรรค์    
315แก้วเสด็จพิทยาคมนายวินัย รัตนมาลี 043862250 
316สมเด็จพิทยาคมนายภูมิศักดิ์ แสนกันยา 043861137 
317มหาไชยพิทยาคมนายอิสรพล ปิ่นขจร 043814313 
318นามนพิทยาคมนายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ 043867046 
319มอสวนขิงพิทยาสรรพ์นายธนเทพ วิเศษสอน 043860262 
320คำม่วงนายประโมกข์ ดุลนีย์ 043879050